Takto vypadá můj nákup 0 Kč

product_1.png, 2,0kB GelModel Premium
Dokončit nákup
DOPRAVA ZDARMA u objednávek nad 2 700 Kč

Přihlásit se / RegistraceZásady ochrany zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zpracování objednávky a dodání zboží je Vaše objednávka zboží.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru je Váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
Za účelem zpracování objednávky a dodání zboží budeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, vaše adresa, telefon, email a přehled Vašich objednávek. Zpracování těchto osobních údajů je nevyhnutelné pro přijetí a vyřízení Vaší objednávky.
Za účelem zasílání newsletterů budeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a přehled emailů, které jsme Vám zaslali. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (uložením informace o datumu udělení souhlasu) a kdy jste jej odvolali.

Komu budeme Vaše údaje předávat?
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?
Údaje o Vaší objednávce budeme uchovávat po dobu existence smlouvy a následně po dobu zákonné promlčecí lhůty pro náhradu škody.
Údaje o Vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám emaily zasílali.

Kde se budou vaše údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

Poučení o Vašich právech
Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):
Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje
V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na jaro.eshop@seznam.cz, na tel. čísle: +420 734 447 430 nebo poštou na adrese: Eurocat, s.r.o., Mezi Vodami 1955, 143 04 Praha 4.

Zásady zpracování cookies