Takto vypadá můj nákup 0 Kč

product_1.png, 2,0kB GelModel Premium
Dokončit nákup
DOPRAVA ZDARMA u objednávek nad 2 700 Kč

Přihlásit se / RegistraceDlouhodobá účinnost enzymaticky hydrolyzovaného kolagenu v léčbě gonartrozy

Úvod

V klinické multicentrické, randomizované a dvojitě zaslepené studii, která byla publikována v roce 2011 byla sledována účinnost a bezpečnost EHK (colatech®) versus krystalický glukosamin sulfát (GS) na osteoartrózu kolene (OAK).

Studie během 13 týdnů sledovala 100 členný soubor dobrovolníků s OAK z nichž 93 tento pokus dokončilo. Muži a ženy ve věku >/= 40 let s OAK bylo randomizováno do prakticky stejných skupin s EHK - 10g nebo GS -1,5g jednou denně podávaného nepřetržitě během 90 dní.

Sledování probíhalo v tomto souboru po 2 týdnech a po 1, 2 a 3 měsících.

V základní části studie bylo zjištěno jasné zlepšení a významné rozdíly jak u kloubní bolesti tak u symptomů dobrovolníků s OAK léčených EHK (colatech®). Průměrné snížení od počátku do týdne 2, 4, 8 a 12 u EHK 10 g jednou denně respektive u GS 1,5 g bylo: redukce intenzity bolesti OAK u cílového kolene: 0,18, 0,97, 1,63 a 2,14 u EHK - colatech® a 0,04, 0,23, 0,57 a 0,86 u glukosaminu (p < 0,05).

WOMAC index poklesl na < 15 bodů při poslední návštěvě (90. den) u 16 dobrovolníků s colatech® (34,04%) (p < 0,05) a u 6 dobrovolníků s glukosaminem (13,04%).

Celkové zhodnocení účinku, provedeného pacienty jako součet zlepšení “dobrý a ideální“ 80,8% pro colatech® a 46,6% pro glukosamin (p<0,05). EHK (colatech®) ukázal větší zlepšení než GS v Dotazníku SF-36 kvality života v indexu fyzického zdraví (42,0 pro colatech a 40,0 pro glukosamin).

Měření čtyřnásobné VAS (bolest právě nyní, průměrná bolest, nejmenší a nejhorší bolest), které hodnotilo bolest na konci týdnů 2, 4, 8 a 12 po začátku léčby ukázala, že se bolest významně snížila ve srovnání s počátečním vyšetřením a rovněž ukázala, že EHK (colatech®) byl statisticky více aktivní (p<0,05) než GS ve všech kontrolách ve všech hodnocených aspektech VAS (). Analgetický účinek ve studovaných léčbách, hodnocený pomocí VAS, ukázal významné (p<0,05) rozdíly mezi skupinami dobrovolníků během a po 3 měsících léčby. Ve skupině léčené přípravkem Colatech vykázalo 68% dobrovolníků jasné zlepšení ve vyšetření bolesti (skóre se zlepšilo o 20 mm nebo více), ve srovnání s 37% dobrovolníků léčených glukosamin sulfátem (chi-kvadrát test, p<0,05).

Incidence vedlejších účinků byla podobná v obou skupinách. Oba přípravky, jak EHK (colatech®), tak i GS byly dobře tolerovány.

EHK 10 g poskytnul efektivní úlevu od bolesti u dobrovolníků s OAK

Následně bylo 30 dobrovolníků, užívajících ve studii EHK, sledováno v 6ti, 12ti a 26 měsících a výsledky jsou hodnoceny v této publikaci .

Metodika

V pokračování výše uvedené studie, publikované v roce 2011 v International Orthopaedics náhodně vybraní pacienti, užívající EHK byli osloveni, (a samozřejmě informováni o tom, že užívali EHK), aby nadále sledovali efekt léčby. Celkem souhlasilo 30 dobrovolníků a byli následně sledováni a byl hodnocen přetrvávající účinek preparátu colatech v 6ti,12ti a 24 měsících.

Dobrovolníci byli na kontrolách při klinickém vyšetření dotazování na přetrvávající efekt EHK z 3 měsíční studie. Na kontrolu v 6ti měsících se dostavili všichni oslovení dobrovolníci, ve 12ti a 24 měsících se dostavilo 26 dobrovolníků. 4 dobrovolníci se nedostavili a tedy nebyli vyšetřeni. Důvod není znám, předpokládá se tedy jiná léčba při nespokojenosti s efektem.

V klinickém vyšetření byl hodnocen stav dobrovolníka, projevy artrózy, jako výpotek, omezení hybnosti a toto srovnáváno se stavem před léčbou. Výrazné změny nebyly nalezeny.

Pacienti byli adresně dotazováni na jejich názor na efekt léčby t.j. zmírnění bolestí a zlepšení hybnosti.

Výsledky

Odpovědi dobrovolníků byly rozděleny do 3 skupin

A. Stav je stále lepší než před zařazením do studie
B. Stav je již stejný jako před zařazením do studie
C. Stav je horší než před zařazením do studie

  6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Respondentů 30 26 26
A 22 15 11
B 6 6 7
C 2 5 8

Dobrovolníkům, kteří 12 měsíců po zahájení studie měli obtíže (bolesti) horší nebo stejné jako na začátku studie,bylo doporučeno užívat opět EHK ve stejné dávce Dva pacienti udávající zhoršení , přešlo na jinou terapii a nebyli hodnoceni, resp byli hodnoceni jako zhoršení.

Ještě v době 6ti měsíců od zahájení studie bylo 22 dobrovolníků (73%) spokojeno s výsledkem léčby a 6 nemělo zhoršení stavu. Pouze 2 pacienti (7%) udávali zhoršení. Jednalo se o pacienty, kteří ve studii vykazovali horší výsledky než průměr a s léčbou nebyli zcela spokojeni.

V době 12ti měsíců po zahájení léčby bylo spokojeno (tedy zlepšeno) 15 dobrovolníků (50%), nezhoršeno 6 dobrovolníků (20%´)a zhoršeno 5 (+4, kteří se nedostavili) (30%) .

V době 24 měsíců po skončení zahájení studie ještě 11 dobrovolníků vykazovalo zlepšení, i když je nutno akceptovat, že efekt vykazovali 3 ze 4 dobrovolníků, kteří užívali EHK podruhé. Tedy prodloužený efekt vykázalo 8 dobrovolníků (27%). 23 resp. 20% se po dvou letech nezhoršilo a 8 (+4,kteří se nedostavili) (40%) vykazovalo zhoršení.

Všem 8mi zhoršeným a 7 nezlepšeným dobrovolníkům bylo doporučeno užívat opět EHK a 13 dobrovolníků je dále začalo užívat. Dva pacienti dali přednost intraartikulární aplikaci hyaluronátu.

Diskuse

Mezi léky Sysadoa patří samozřejmě i enzymaticky hydrolyzovaný kolagen, jehož učinek byl prokázán v celé řadě studií srovnávacích i postmarketingových .

Účinnost i snášenlivost enzymaticky hydrolyzovaného kolagenu byla prokázána i ve srovnávací studii dvojitě slepé s glukosaminem . Významnější efekt byl prokázán ve všech sledovaných faktorech.

Dlouhodobé sledování efektu je velmi náročné a problematické. V této studii byl sledován relativně malý soubor dobrovolníků užívajích EHK v rámci studie po dobu 24 měsíců od zahájení první léčby.

Byl sledován přetrvávající efekt této léčby . Ještě 50% dobrovolníků po jednom roce (9měsíců po skončení léčby ) vykazovalo zlepšení .S nezhoršenými 20% dobrovolníků bylo 70% dobrovolníků s léčbou ještě po roce spokojeno. Další rok ještě 27% dobrovolníků vykazovalo zlepšení po odečtení těch, co užívali EHK opět. Celkem bylo téměř 50% i po dvou letech spokojeno s léčbou.

Dlouhodobý efekt léků SYSADOA je popisován, nicméně většinou při permanentním užívání těchto léků. Přetrvávání efektu po často doporučené 3měsíční „kůře“ je málokdy sledováno. V této jednoduché studii byl sledován dlouhodobý dvouletý účinek EHK v malém souboru dobrovolníků. Poměrně slušný efekt přetrvává první rok po skončení léčby a ještě druhý rok je zhruba třetina dobrovolníků spokojená.

Závěr

Vzhledem k možnosti permanentního užívání díky, minimálním vedlejším účinkům a dlouhodobě přetrvávajícímu efektu je enzymaticky hydrolyzovaný kolagen vhodný a bezpečný doplněk stravy pro dlouhodobé užívání v indikaci gonarthrozy I. a II. stupně.

Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. MBA,
přednosta ortopedické kliniky na UK 2.LF Motol